Library logo


Person Profile Statistics: Sözer, Emel

From:   ever     To:   now     Change date range
 
Geo Map
Region #
AS - Asia, other 12
EU - Europe 9
Total 21
Country #
CN - China 12
SE - Sweden 9
Total 21
City #
Beijing 2
Xinzhou 2
Changhongjie 1
Fuzhou 1
Huangpu 1
Taizhou 1
Wuhan 1
Xiamen 1
Xiaobailou 1
Unknown 10
Total 21


Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Tot
2022 00 00012 0000 01 13
2023 80 0000 0000 00 8
Ever 21